Loading...

teraz kniha

Máte otázky?
prístup
Sme radi, že vám pomôžeme!

podmienky

Marc Aurel Landgasthaus - Hotel

Carnuntum Hotelbetriebs GmbH

1. rozsah 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky hosťovské dohody o ubytovaní uzavreté medzi spoločnosťou Carnuntum Hotelbetriebs GmbH (Marc Aurel Landgasthaus - Hotel) ako správcovská spoločnosť Arion Hotels v Rakúsku s tretími osobami (hosťami) a všetkými ostatnými poskytovanými službami a dodávkami spoločnosti Arion Hotels. 

2. Rezervácie / ďalší predaj

Prijatím rezervácie hosťom bola uzatvorená zmluva o ubytovaní. Táto zmluva vo forme rezervácie objednaných miest je záväzná pre obe zmluvné strany. Rezervácia pre objednanú, ale ešte nezaplatenú miestnosť je platná do 18.00 hod. Dňa príchodu. Neexistuje žiadny nárok na používanie služby cez noc v určitej miestnosti. Marc Aurel Landgasthaus - Hotel si vyhradzuje právo po uplynutí rezervácie prenajať rezervované izby inými spôsobmi. Hosť dostane viazanú rezerváciu alebo rezerváciu cez Hotel Altes Kloster a na základe písomnej žiadosti aj písomné potvrdenie rezervácie. 

Prenájom / lízing a / alebo prevod rezervovaných izieb je zakázaný. Najmä je zasielanie miestností a / alebo priestorových kontingentov tretím stranám za vyššie ceny, než sú skutočné sadzby za izby, neprípustné. Postúpenie alebo predaj pohľadávky voči spoločnosti Marc Aurel Landgasthaus - Hotel nie je povolené. Marcus Aurelius Landgasthaus - Hotel je v týchto prípadoch oprávnený zrušiť rezerváciu, najmä ak hosť v zadaní / predaji tretej strane urobil nepravdivé informácie o charaktere rezervácie alebo platby. Použitie hotelovej izby na akýkoľvek iný účel ako je ubytovanie je výslovne zakázané. 

3. Garantované rezervácie, lehoty na zrušenie 

Garantovaná rezervácia sa uskutoční, ak hosť potvrdí ubytovaciu službu prostredníctvom čísla kreditnej karty a nezruší objednané izby pred 18 hodinou v deň príchodu. V prípade no-show (No Show) bude účtovaná celá suma rezervovaného pobytu mínus akékoľvek ušetrené náklady. Pri rezerváciách v rámci zmluvy o kvóte alebo pri rezervácii viac ako piatich izieb za noc sa uplatňujú lehoty na zrušenie a iné dohody dohodnuté v týchto zmluvách. 

4. Preddavok na nočnú sadzbu

Cena celkovej rezervovanej ubytovacej služby je vždy vopred zaplatená hosťom najneskôr pri príchode do hotela. 

5. Dane / poplatky / povinnosti

Uvedené ceny sú hrubé ceny a zahŕňajú všetky zákonné dane, poplatky a poplatky. V prípade zmien daňových sadzieb, poplatkov a colných sadzieb, ako aj účinného výberu nových daní, poplatkov a poplatkov neznáme pre strany, Marc Aurel Landgasthaus - Hotel si vyhradzuje právo zodpovedajúcim spôsobom upraviť ceny.

6. Platobné prostriedky / služby na neskorších faktúrach 

Platnými platbami sú hotovosť v eurách, EC karta, Master Card, Visa Card, Diners Card a American Express v eurách. Nie je možné poskytovať služby pre neskoršie faktúry. 

7. Možné využitie rezervovaných miestností 

Vyhradené izby sú hosťom k dispozícii od 15:00 v deň príchodu a do 11:00 hod. V deň odchodu.

8. Zodpovednosť spoločnosti Marc Aurel Landgasthaus - Hotel 

Marc Aurel Landgasthaus - Hotel zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené zranením života, končatín alebo zdravia. Okrem toho spoločnosť Marc Aurel Landgasthaus - Hotel zodpovedá za iné škody, ktoré vznikli úmyselným alebo hrubo nedbanlivým porušením povinnosti spoločnosťou Marc Aurel Landgasthaus - Hotel, ako aj za náhradu škody, ktorá je založená na úmyselnom alebo nedbanlivom porušení zmluvných povinností. Porušenie povinnosti Marc Aurel Landgasthaus - Hotel sa rovná povinnosti jeho zákonných zástupcov, zamestnancov alebo zástupcov agentov. Ďalšie nároky na náhradu škody sú vylúčené, pokiaľ v týchto zmluvných podmienkach nie je uvedené inak. 

Mali poruchy alebo poruchy v plnení Marc Aurel Landgasthaus - Hotel dôjde Marc Aurel Landgasthaus - Hotel na vedomostiach alebo na okamžité sťažnosti klientov usilovať o nápravu situácie. Hosť je povinný prispieť k tomu, čo je primerané, odstrániť rušenie a minimalizovať možné škody. Mimochodom, hosť je povinný včas informovať Marc Aurel Landgasthaus - Hotel o možnosti spôsobiť mimoriadne vysoké škody. Pre doručené predmety zodpovedá spoločnosť Marc Aurel Landgasthaus - Hotel v súlade so zákonnými ustanoveniami (pozri §§ 701 a ods. BGB). Záväzok je obmedzený na stokrát vyššiu cenu (od 600 EUR do maximálnej výšky 3500 EUR) a na peniaze, cenné papiere a cenné papiere do 800 EUR. Platnosť zaniká, ak hosť neoznámi ihneď po získaní vedomia o strate, zničení alebo poškodení zavedenej veci Marc Aurel Landgasthaus - Hotel (§ 703 BGB). Pre neobmedzenú zodpovednosť platia právne predpisy. Hodnoty musia byť uložené v trezore. Nebude uzavretá žiadna zmluva o úschove.

Ak je hosťovi k dispozícii parkovacie miesto v hotelovej garáži / parkovisku, aj za poplatok, nie je uzavretá žiadna zmluva o úschove. Povinnosť dohľadu Marc Aurel Landgasthaus - Hotel neexistuje. Hotel Marc Aurel Landgasthaus - Hotel zodpovedá za všetky škody podľa predpisov uvedených v odseku 1. Hosť je povinný bezodkladne oznámiť škodu, zjavné škody, aspoň pred opustením parkoviska. Marc Aurel Landgasthaus - Hotel nenesie zodpovednosť za škody, ktoré sú výhradnou zodpovednosťou iných nájomcov alebo iných tretích strán. 

9. Voucher

Voucher je možné uplatniť iba na hotelové služby v hoteli, ktorý je uvedený na poukážke. Zostávajúce platby na základe zostatku poukazu zostávajú a môžu sa použiť na ďalšie platby v príslušnom hoteli. Doba platnosti poukazu je 3 roky odo dňa vydania. Poukážky sa nedajú vrátiť, nemožno ich predávať alebo prevádzať a nemôžu byť vykúpené za hotovosť. Poukážky nemožno použiť v súvislosti s online platbami. Kupujúci poukazu je zodpovedný za poskytnutie správnych údajov (najmä e-mailovej adresy), ku ktorým má byť poukaz a faktúra odoslaná. 

10. Prijal jedlo a nápoje

Vo verejných priestoroch je zakázané konzumovať jedlo a nápoje. Raňajky si môžete vychutnať len v určených priestoroch verejných priestorov (bar, salónik). Uvádzanie ponúkaných surovín na raňajky nie je možné. V miestnostiach je príprava jedla prísne zakázaná. Výnimkou sú izby s kuchyňou. Je dôležité zabezpečiť dobré vetranie. Akékoľvek požiarne operácie budú účtované hosťom na 100%.

11. Zákaz fajčenia v hoteli

Hotel Marc Aurel Landgasthaus - je nefajčiarsky hotel. Preto je zakázané fajčiť vo verejných priestoroch av hosťovských izbách. V prípade porušenia pravidiel je hotel Marc Aurel Landgasthaus oprávnený požadovať od hosťa odškodnenie vo výške 200 eur ako náhrada za samostatne uplatniteľné náklady na upratovanie vrátane akejkoľvek straty predaja vyplývajúcej z neschopnosti prenajať si izbu. Táto výška náhrady sa má stanoviť vyššie alebo nižšie, ak Marc Aurel Landgasthaus - Hotel preukáže vyššie alebo hosť nižšie škody. 

12. domáce zvieratá

Prevádzka domácich miláčikov vyžaduje súhlas hotela Marc Aurel Landgasthaus - Hotel. Hosť je povinný vopred oznámiť túžbu priniesť jednu alebo viac domácich miláčikov. Ak hotel Marc Aurel Landgasthaus - Hotel súhlasí s prinesením domácich miláčikov, je to za predpokladu, že domáce zvieratá sú pod stálym dohľadom hosťa a sú bez choroby a inak predstavujú žiadne nebezpečenstvo pre hotelových hostí a hotelových pracovníkov. Na jednu izbu je povolené maximálne dve domáce zvieratá. Prenos zvierat / zvierat pri raňajkách a pri bare Marc Aurel Landgasthaus - Hotel nie je povolený. Za domáce zviera za noc je poplatok 10 EUR. Výnimkou sú však slepe, nepočujúce a iné porovnateľné psov. Tieto môžu byť prepravované bezplatne a kedykoľvek. 

13. skupinové rezervácie

Pri rezervácii 11 a viac izieb je možné rezervovať len s garantovanou rezerváciou. Okrem toho platia osobitné podmienky pre príslušné hotely.

14. záverečné ustanovenia 

Zmeny a dodatky k zmluve alebo všeobecným podmienkam by mali byť vykonané v textovej forme. Jednostranné zmeny alebo dodatky hosťom sú neúčinné.

Miestom súdnej právomoci pre všetky spory medzi stranami vyplývajúce zo zmluvného vzťahu je Viedeň, keďže zmluvným partnerom právnickej osoby z verejného práva Marc Aurel Landgasthaus - Hotel Kaufmann alebo verejného práva je Viedeň. Carnuntum Hotelbetriebs GmbH / Hauptstraße 10 / 2404 Petronell - Carnuntum / info@marcaurel.at

kontakt
izba

viac hotely Arion

{{Schließen}}